Skolehjemmet i Ringsted

Skolehjem_ude

ZBC har skolehjem i Ringsted. Der kan bo 147 personer på skolehjemmet, som anvendes af både elever/lærlinge og kursister på skolens efteruddannelser. Kursistafdelingen er beliggende på skolehjemmets 2. sal.

For at du som elev er berettiget til at bo på skolehjemmet, skal du gå på en erhvervsuddannelse og have mere end 5 kvarters rejsetid hver vej til skolen.

For at du som kursist har mulighed for at søge tilskud til kost og logi, skal du være tilmeldt et AMU-kursus og være berettiget til VEU-godtgørelse samt have en samlet afstand på 120 km fra din bopæl til uddannelsesstedet og retur.

Er du ikke berettiget til tilskud til kost og logi, er der mulighed for indkvartering som IDV kursist, hvor du selv betaler for overnatning og forplejning.

Hent folder om praktiske oplysninger om ZBC Skolehjem

Hent folder om praktiske oplysninger om Kursistafdelingen på ZBC Skolehjem


Både Skolehjem/Kursistafdeling og ZBC Ringsted benytter Kantinen.

Spisetider:

Morgenmad kl. 07.15-08.10

Frokost kl. 11.00-12.00

Aftensmad kl. 17.15-18.00

Aftenkaffe kl. 18.00-22.45

 

Skolehjemmet har mange fritidsaktiviteter, f.eks. bordtennis, billard, dart, minigolf, fitnessrum, solarium, Wii og PlayStation, brætspil, osv. En gang imellem arrangeres ture til bl.a. svømmehallen og Bowlingcentret.

Ringsted har også en del tilbud til din fritid, se på Ringsted Kommunes hjemmeside.

 

Skolehjemmets beboerråd varetager beboernes interesser under deres ophold på skolehjemmet og arbejder for at sikre det bedst mulige opholds- og studiemiljø hér.

6-8 elever vælges blandt beboerne, så der er ligelig repræsentation mellem elever fra skolens forskellige uddannelsesområder.

Der afholdes i gennemsnit et møde pr. kvartal og på disse møder mellem Beboerrådsrepræsentanter med Skolehjemmets personale, drøftes typisk emner som fritidsaktiviteter og arrangementer, faciliteter på skolehjemmet, regler og adfærd, kost, m.v.

Beboerrådet er medvirkende til beslutninger om indkøb af materialer og effekter til skolehjemmets fritidsaktiviteter, o.lign. for pengene i aktivitetspuljen og er desuden ansvarlig for afviklingen af den ugentlige torsdags-café i DownUnder.

Beboerrådet deltager desuden i de jævnlige møder med Kantinepersonalet i Kostudvalget, hvor man taler om kost og madplaner.

 

Bliver du syg på skolehjemmet, skal du give besked til receptionen. Vi kan evt. hjælpe dig med at kontakte en læge. Du har pligt til selv at orientere din arbejdsgiver/skole.

Bliver du syg hjemme, så du ikke kan møde, skal du straks samme morgen inden kl. 9.00 give besked til ZBC Ringsted på telefon 5768 2500.


 

Tilbud om ophold på ZBC Ringsteds Skolehjem har til formål at hjælpe dig med at gennemføre din uddannelse på skolen.

At have en plads på Skolehjemmet er et supplement, der skal lette din bo- og transportsituation, mens du går på uddannelsen. Hvis du ikke opfylder de formelle betingelser eller regler for skolehjemsopholdet, så er skolen i sin ret til at nægte dig en plads på skolehjemmet, uden at dette i øvrigt berører din adgang til uddannelsen.

Tryghed
På ZBC Ringsted ønsker vi, at alle kan trives og opleve tillid og tryghed. Trivslen skabes i det samarbejde vi har med hinanden, dvs. eleverne indbyrdes og med personalet på skolehjemmet.

På ZBC Ringsted har alle uanset køn, etnisk baggrund, seksuel orientering og kulturel baggrund samme ret til uddannelse, personlig frihed og respekt.

Vær med til at værne om disse værdier og ræk hånden ud til en kammerat, der skal støttes
Når vi er mange sammen, må vi hver især være opmærksomme og rette egen adfærd til, så der er plads til alle.

Definitionen på et reglement er "en forskrift på opførsel". Så her kunne vi godt remse op, at du skal møde til tiden, aflevere hjemmeopgaver, ikke må spytte på gulve, vægge og lofter og meget mere.

Alt sammen tager vi dog som en selvfølge, og om ikke andet vil vi nok have glemt et punkt. Vi vil derfor meget hellere pege på, at vi ønsker en skole, hvor alle ressourcer udnyttes effektivt, sådan at du kan opnå den bedste faglige og personlige udvikling.

Den vigtigste regel er derfor, at både du og vi påtager os ansvaret for at skabe et godt miljø og samarbejde. Det vil sige:

- Vis hensyn!

- Skab tryghed!

- Tag ansvar!

Og så er der alligevel et par "skrevne regler", som vi gerne vil fremhæve:

Tiltale- og samtaleform
Du tiltaler andre, som du selv ønsker at blive talt til. Det vil sige værdigt og anstændigt og uden brug af nedladende udtryk. Dette gælder både i forholdet mellem elever indbyrdes og mellem elever og ansatte.

Skolen opfordrer elever, der er optaget på skolen med anden etnisk baggrund end dansk til at bruge dansk som deres indbyrdes samtalesprog for at undgå utryghed og misforståelser til skade for et godt skolemiljø - altså vis hensyn!

Rygning
ZBC  er en røgfri skole og derfor er rygning heller ikke tilladt på værelser eller i opholdsrum på Skolehjemmet. Rygning må kun foregå udendørs, og vi henstiller til, at man benytter de opsatte kummer til aske og skodder.

Kan det spores, at der ryges på værelser eller i opholdsrum (lugt, aske, skodder eller askebægre), kan eleven pålægges betaling for ekstra rengøring, ligesom omstående sanktioner kan iværksættes.

Alkohol og andre rusmidler
Alkohol og andre rusmidler er ikke forenelige med undervisning og arbejde! Både beruselse i undervisningstiden og ved ophold på skolehjemmet medfører bortvisning, dog kan alkohol i begrænset mængde indtages i DownUnder, men kun om torsdagen, når baren er åben, og hvis man er over 18 år.

Besiddelse, indtagelse og handel med narkotiske rusmidler på skolens eller skolehjemmets område er ikke tilladt.

- Forefindes narkotiske rusmidler på skolens eller skolehjemmets område vil de blive inddraget og afleveret til politiet eller destrueret.

- Skolen forbeholder sig ret til uden varsel at ransage skolens og skolehjemmets områder inkl. værelser og skabe.

- Ved mistanke om indtagelse af narkotiske rusmidler kan skolen forlange, at elever lader sig teste.

- Overtrædelse kan medføre politianmeldelse og bortvisning.

Ved bortvisning afgøres varigheden i hvert enkelt tilfælde. Skolen kan forlange aftale om behandling i tilfælde af misbrug. Skolen har underretningspligt til de sociale myndigheder for unge under 18 år.

Utryghed, mobning eller chikane
Hvis du i løbet af dit ophold på skolen føler dig alvorligt utryg, mobbet eller chikaneret, er det vigtigt, at du eller dine forældre meget hurtigt taler med din kontaktlærer eller uddannelsesvejleder. Med disse personer kan du i fortrolighed få talt om din situation. Mobning, aggressiv, truende, chikanerende eller racistisk adfærd accepteres ikke og kan medføre bortvisning.

Vold
Vold over for andre elever, personale og gæster på skolens område kan på ingen måde accepteres. Forseelser medfører omgående bortvisning samt evt. politianmeldelse.

Hærværk og tyveri
Tyveri af effekter, der tilhører skolen, kantinen, ansatte eller øvrige, medfører bortvisning.

Hærværk medfører ligeledes bortvisning. For hærværk og tyveri rettet mod skolen foretages som hovedregel politianmeldelse. I mindre grove tilfælde kan gives en advarsel.

Sanktioner
Hvis du ikke er i stand til at overholde ovenstående regler eller udvise fornødent hensyn over for andre personer, bygninger, materialer eller udstyr, når du er på ZBC Ringsted kan du forvente, at en skolehjemsassistent, en lærer, eller andet personale vil bede dig om at ændre din adfærd, så den er passende.

En ledende person kan yderligere tale dig til rette, hvis du ikke retter dig efter en sådan henstilling. Er dette uden virkning, får du en skriftlig advarsel og karantæne fra skolehjemmet i op til en uge, hvor du får tænkepause til at overveje, om det er det rigtige sted at bo. Fortsætter du den uhensigtsmæssige adfærd efter en sådan tænkepause, iværksættes en endelig bortvisning fra skolehjemmet. 

ZBC Skolehjem, Ahorn Allé 3, 4100 Ringsted, tlf. 5768 2400.

Du kan kontaktes på følgende måde:

"Dit navn og værelsesnummer"
ZBC 
Skolehjemmet
Ahorn Allé 3-5
4100 Ringsted

Der kan ringes til dig på telefon 5768 2400. I tidsrummet kl. 07.30-15.00 vil telefonen blive betjent af skolens hovedomstilling.


 

Skolehjem_sengSkolehjem_værelseSkolehjem_fitnessSkolehjem_stue

 

Kursist1Kursist2Kursist3Kursist4Skolehjem_fitnessKursist5