Projekter

ZBC deltager i en række projekter, som understøtter både erhvervs- og beskæftigelsesområdet

Vi tillægger det stor værdi at være en fremsynet skole, der bidrager aktivt til det danske samfund. Det er derfor naturligt for os at deltage i en række projekter, som understøtter både erhvervs- og beskæftigelsesområdet, og herigennem udvikle mennesker via uddannelser og kurser.

ZBC projekter - elever arbejder i værksted

Praktikpladser til unge på de erhvervsrettede uddannelser har høj prioritet. ZBC’s lokale uddannelsesudvalg og faglige udvalg søger derfor tilskud fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til etablering af flere praktikpladser.

Midlerne bruges til aktiviteter, der er rettet mod overgangen mellem grund- og hovedforløb for EUD- og EUX-elever.

Læs mere om AUB-midlerne 

ZBC søger hvert år EU tilskud til Erasmus+ KA1 aktiviteter, hvilket gør det muligt at udsende elever og medarbejdere på udvekslinger i Europa.
Herudover deltager ZBC i KA2 samarbejdsprojekter med institutioner i andre europæiske lande.

I 2019-2021 har ZBC gennem ansøgningen ”Travel 4 Future” fået bevilget EU tilskud, således vi kan sende elever og medarbejdere på udlandsophold.

Kontakt international afdeling for yderligere information: international@zbc.dk 

I samarbejde med henholdsvis Næstved og Slagelse Kommuner er der søgt puljemidler hos STAR med det formål, at få flere udsatte unge til at påbegynde og gennemføre en ordinær uddannelse.

Projekterne arbejder med indsatser, der udvikler de unges potentialer, således motivation og studieteknikker styrkes i takt med de personlige og almene kompetencer. Der skabes miljøer i ”basen”, der gør, at den unge føler sig tryg, og dermed også er åben for at deltage i et ordinært uddannelsesmiljø.

Forandringstiltagene foregår i tæt kontakt med de fagprofessionelle, således der støttes op og udfordringer undervejs afhjælpes.

Projekterne udløber 31.03.2020.  Læs mere om puljemidlerne

Forsøgs- og udviklingsprojektet ”Kend dit fag – en rejse i tid og værdier” har det overordnede formål, at eleverne på grundforløbets 1. del i erhvervsuddannelserne kan komme på dannelsesture og blive klogere på deres fag og værdierne, bl.a. via øget kendskab til erhvervsfagenes historie og kultur.

Rejsen giver dels mulighed for at sætte den unges uddannelsesønske ind i et større perspektiv, dels understøtte den enkelte unges faglige dannelse. Rejsen giver desuden mulighed for socialt samvær i andre rammer end den daglige skolegang. Alle unge kan deltage i projektet uanset deres sociale baggrund.

Projektmidlerne ligger i regi af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), og udløber den 31. december 2018, med endelig slutafrapportering 31. marts 2019. 

Læs mere på  Ministeriets hjemmeside

Komm udd

Projektet er søgt af Slagelse Kommune, Ungehus (leadpartner), med projektpartnerne: Korsør og Slagelse Produktionsskole, VUC Vestsjælland Syd og ZBC.

Hovedaktiviteten er at udarbejde individuelle helhedsorienterede undervisningsdifferentierede uddannelsesprogrammer for 330 unge, ofte med både sociale- og uddannelsesmæssige udfordringer. Uddannelsesprogrammerne består bl.a. af uddannelsesafklarende kombinations-, og opkvalificeringsforløb, understøttet af ordinære kommunale tilbud, som leder frem til optagelse i ordinær uddannelse. Der knyttes uddannelsesmentorer til målgruppen.

Projektet er aktivt i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2020. 

 

Særlig ungeindsats med effekt (SUME)

Projektets indsats har fokus på ”ungdomsuddannelse for unge med særlige udfordringer”. Formålet er etablere aktiviteter som afklaring og individuelle ”håndholdte” opkvalificerende udviklingsforløb (såvel personligt som fagligt), således målgruppen bliver klar til optagelse på en kompetencegivende uddannelse.

Forløbene inkluderer forskellige virksomhedspraktikker, og der er tilknyttet coaches at styrke de unge.

Projektperioden er 1. september 2016 til 30. august 2019.  Læs mere om projektet

 

Uddannelsesvejen til vækst (UTV)

Formålet med Uddannelsesvejen til Vækst er at opkvalificere både beskæftigede og ledige ufaglærte borgere til faglært status. Flere faglærte skal understøtte den regionale målsætning om at fastholde den vækst, der forventes at ske, herunder vækst i forhold til de kommende års store anlægsopgaver. Der satses branchemæssigt bredt – dog med et stort fokus på bygge- og anlægssektoren.

Projektperioden er 1. april 2016 til 30. marts 2019. 
 

Udvikling af praktikpladsordning i SMV'er Region Sjælland 

Projektets formål er, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse. Dette skal ske gennem opsøgende arbejde hos små og mellemstore virksomheder, hvor der etableres et øget antal aktive praktikpladser og hermed skabes grobund for, at flere gennemfører en kompetencegivende uddannelse. Mere faglært arbejdskraft vil på sigt styrke virksomhedernes udviklingsmuligheder og regionens økonomi.

Projektperiode: 1. oktober 2015 - 30. september 2018 (Leadpartner: CELF). 

 

Undervisning i iværksætteri (UIV)
Et nationalt projekt, der har til formål at øge andelen af unge iværksættere, med særligt fokus på unge kvinder. Projektet bygger på allerede udviklet materiale, herunder Fonden for Entreprenørskabs taksonomi. Der skal i projektperioden udvikles additionelle undervisningsforløb for elever på erhvervsskoler, på både tekniske-, merkantile- og gymnasiale uddannelser.

Der deltager 8 erhvervsskoler i projektet, heraf Mercantec, IBC og ZBC som udviklingsskoler. Derudover deltager Fonden for Entreprenørskab som partner og udvikler, og SMVdanmark deltager som partner i forhold til virksomhedsinvolvering.

Undervisere og vejledere fra de deltagende skoler skal opkvalificeres til at varetage iværksætteri, og efter projektets afslutning vil de udviklede materialer være tilgængelige, så også skoler uden for projektet kan inddrage det i deres undervisning. 

Projektperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2020. Læs mere om projektet HER

Svineafgiftsfondprojekt 2017-2019

Danmarks Slagteriskole har i samarbejde med slagterierne Danish Crown, TICAN, DatSchaub og Danepork fået en bevilling i Svineafgiftsfonden for 2017-2019 med det formål at fortælle unge og medarbejdere på produktionsskoler rundt omkring i landet om de muligheder, branchen byder på med lærepladser inden for slagterfaget eller som tarmrenserlærling.

Slagteribranchen har som mange andre industrier en udfordring med at få tilstrækkeligt med unge lærlinge, som har lyst til faget. Faglærte medarbejdere er fortsat vigtige for branchen for at sikre et højt kvalitetsniveau og fleksibilitet i arbejdsstyrken, og dermed branchens konkurrenceevne her og nu samt på sigt. Samtidig ved de færreste, at branchen byder på læreplads inden påbegyndt grundforløb, hvilket betyder at karakterkravet om 02 i dansk og matematik ikke er aktuelt for de unge , der søger læreplads i kødindustrien.

Det har betydning for mange af de unge, som gerne vil en uddannelse men har svært ved at komme i gang bl.a. pga. disse karakterkrav. Som slagter- eller tarmrenserlærling får man en god lærlingeløn helt fra begyndelsen af uddannelsen, hvilket også har stor betydning for de unge, kombineret med gode beskæftigelsesmuligheder som faglært slagter eller tarmrenser.

Hvad sker der i løbet af projektet
Der gennemføres i projektet en lang række 2-dages aktiviteter på produktionsskolerne, hvor elever får konkret information om, hvad det indebærer at være slagter eller tarmrenser. En slagterlærling og en lærlingeansvarlig fortæller om deres hverdag og arbejdsopgaver, og hvad de brænder for ved faget.

En faglærer fra Danmarks Slagteriskole fortæller om uddannelsen og opholdet på Danmarks Slagteriskole første dag, hvor de i fællesskab udbener en halv gris, der gøres klar til næste dags madlavning sammen med eleverne i produktionsskolernes køkken. Organerne fra grisen bliver også inddraget til at fortælle om deres funktioner, med sammenligning til den menneskelige krop, og mange forskellige emner, der interesserer eleverne, tages op undervejs for at sikre en god dialog.

Der er i perioden 2017 til 2018 gennemført i alt 36 aktiviteter på produktionsskoler rundt omkring i Danmark. Projektet fortsætter i 2019 med yderligere aktiviteter, der har til formål yderligere at styrke rekrutteringen af lærlinge til kødbranchen.  

Foruden at rekruttere lærlinge til branchen er formålet at udbrede kendskabet til slagteribranchen som en mulig vej til uddannelse og karriere. Det er desuden målet med projektet at styrke relationerne mellem produktionsskolerne og slagterierne, så der etableres et fremtidigt samarbejde om at få flere elever på produktionsskolerne i uddannelse og job.

Kontaktinfo
Mere information om projektet kan fået hos projektleder Karen Inge Wahlgreen kaw@zbc.dk eller tlf. 41721020