Whistleblowerordning for medarbejdere og samarbejdspartnere

ZBC har en whistleblowerordning for medarbejdere og samarbejdspartnere

ZBC har en obligatorisk whistleblowerordning for medarbejdere og samarbejdspartnere. Whistleblowerordningen skal sikre, at en uafhængig part kan modtage information uden om ZBC's ledelsessystem om eventuelle uregelmæssigheder. Denne ordning trådte i kraft på ZBC den 17. december 2021.

Whistleblowerordningen er et supplement til den direkte åbne og daglige kommunikation på ZBC om fejl og utilfredsstillende forhold m.v. Ordningen er således et supplement til allerede etablerede muligheder for at rette henvendelse til f.eks. nærmeste leder, nærmeste leders leder, HR, TR m.fl.

Ordningen udelukker således ikke muligheden for indberetning ad allerede etablerede kanaler.

Ordningen er derfor tænkt anvendt i de tilfælde, hvor indberetter føler sig utryg ved at foretage indberetningen via den direkte, åbne og daglige dialog på ZBC, og derfor vælger whistleblowerordningen, hvor indberetter er beskyttet i forhold til loven, ligesom indberetter kan vælge at indberette anonymt.

Når du gør dig overvejelser om indberetning af et forhold via whistleblowerordning, er det vigtigt, at du har gjort dig nogle grundige tanker om den sag, som du overvejer at indberette. Er sagen f.eks. overhovedet omfattet af lovens klageområde, eller har du som whistleblower tilstrækkelig viden om den aktuelle sag? Er der f.eks. blot tale om anden- eller tredjehåndsviden eller måske blot et rygte?

Du kan læse mere i vejledningen for ZBC's whistleblowerordning

ZBC's whitleblowerordning - medarbejdere taler sammen over bord

Sådan indberettes sikkert og evt. anonymt

Du kan indberette til whistleblowerordningen via indberetningssystemet Integrityline eller ved at benytte almindelig fysisk post, hvor brevet mærkes ”FORTROLIGT” til ZBC’s hovedadresse.

Udfyld formularen i indberetningssystemet ved at følge linket ovenfor og vedhæft eventuelle bilag. Din indberetning fremsendes systemmæssigt sikkert til modtageren. 

Du behøver ikke udfylde afsenderinformationer, hvis du vil være anonym. Hvis du vil følge sagen, skal du udfylde kontaktinformationer. 

For medarbejdere og samarbejdspartnere 

Ordningen er en medarbejderordning og omfatter tillige ZBC’s eksterne samarbejdspartnere. Der kan via ordningen ske indberetning om bl.a. grove og gentagne strafbare forhold, overtrædelse af anden lovgivning og om seksuel chikane med mere.

Du kan indberette oplysninger til whistleblowerordningen, hvis du er: 

  • Ansat på ZBC (herunder tidligere ansat, eller endnu ikke tiltrådt stillingen)
  • Timelærer, vikar el.lign.
  • Samarbejdspartner til ZBC

Personer, der indberetter oplysninger til whistleblowerordningen, og som ikke henvender sig anonymt, vil som udgangspunkt blive orienteret om sagens behandling og eventuelle resultater, hvilket er udgangspunktet i loven. Orienteringen kan dog i visse tilfælde være begrænset af regler om tavshedspligt mv.

Man er som udgangspunkt ikke selv part i den sag, som man indberetter. Dog kan man i sager, hvor man selv har været udsat for en krænkelse, være part og omfattet af forvaltningslovens partsbegreb samt af partshøringsregler, begrundelseskrav og lign. forvaltningsmæssige rettigheder.

Hvem modtager indberetningerne?

Som udgangspunkt tilgår din indberetning ZBC's HR-businesspartner, der visiterer indberetningen. Relevant direktør, bestyrelsesformand eller ministerium står for sagsbehandlingen jf. følgende:

  • Omfatter indberetningen ansatte i et af de fire direktørområder, varetager direktøren for området sagsbehandlingen.
  • Omfatter indberetningen forhold om vicedirektøren, ressourcedirektøren og/eller uddannelsesdirektøren, varetager direktøren sagsbehandlingen.
  • Omfatter indberetningen forhold om direktøren, varetager bestyrelsesformanden sagsbehandlingen.
  • Omfatter indberetningen forhold om bestyrelsen, varetager Børne- og Undervisningsministeriet sagsbehandlingen.

Ved indberetning af forhold, der vedrører HR business partneren, sendes indberetning til skolens direktør via sikker mail eller ved at benytte almindeligt brev stilet til direktøren, der i givet fald varetager sagsbehandlingen.

Hvis din indberetning vedrører ZBC's HR-businesspartnere, skal din indberetning i stedet tilgå skolens direktør. Dette gøres ved at skrive: att. Michael Kaas Andersen i emnefeltet for sagen; alternativt et fysisk og fortroligt brev stilet til direktør Michael Kaas Andersen, der i givet fald varetager sagsbehandlingen. 

Hvis din indberetning vedrører ZBC's direktør, skal din indberetning i stedet tilgå ZBC's bestyrelsesformand. Dette gøres ved at skrive: att. ZBC's Bestyrelsesformand i emnefeltet for sagen; alternativt et fysisk og fortroligt brev stilet til direktør Michael Kaas Andersen, der i givet fald varetager sagsbehandlingen. 

Ved afsendelse af almindeligt brev er man kun sikret anonymitet, hvis man undlader at oplyse navn og andre kontaktoplysninger i brevet.

Uanset modtager af indberetningen har de(n), som behandler indberetningen, tavshedspligt, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det er nødvendigt at hemmeligholde oplysningen for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

Tavshedspligten gælder både under og efter ansættelse i det offentlige. Bestemmelser om tavshedspligt findes i forvaltningslovens § 27 og i straffelovens § 152. Desuden er ZBC forpligtet til at overholde persondataforordningens regler om bl.a. hjemmelskrav ved videregivelse af oplysninger fra en indberettet sag til andre, herunder til andre myndigheder.

Hvis ikke, at du ønsker at benytte ZBC's whistleblowerordning, kan du vælge at benytte Den Nationale Whistleblowerordning.

 

Utilfredshed med behandling af indberetningen

Der findes ikke en klageinstans for whistleblowerordningen, men man vil som hidtil altid kunne indberette oplysninger til Folketingets Ombudsmand eller Rigsrevisionen.

Har du spørgsmål?

Ved behov for uddybning eller har du spørgsmål, så kontakt Direktionssekretær Nina Lindegaard Jensen på e-mail: nlje@zbc.dk