Uddannelsesaftale

Din virksomhed skal altid have en uddannelsesaftale med eleven. Der findes flere forskellige uddannelsesaftaler

Når I som virksomhed ansætter elever, skal virksomheden være godkendt til den uddannelse, eleven skal uddannes inden for. 

Og der skal altid foreligge en underskrevet uddannelsesaftale for at et læreforhold er gyldigt. Aftalen er en kontrakt mellem virksomheden og eleven og skal følge lov om erhvervsuddannelser.  

Uddannelsesaftalen skal udfyldes, underskrives og indsendes til ZBC, der registrerer aftalen og opbevarer det originale dokument. Både virksomhed og elev får tilsendt en kopi af aftalen.

ZBC sørger for en eventuel godkendelse af virksomheden og indkalder eleven til skoleophold.

Find blanket til uddannelsesaftale 

Se de forskellige typer uddannelsesaftaler herunder.

ZBC uddannelsesaftaler - gartnerelev arbejder ude

Den almindelige aftale er den velkendte måde at lave en uddannelsesaftale på.

Aftalen omfatter alle praktik- og skoleophold på uddannelsen bortset fra det indledende grundforløb på skolen.

Delaftalen kan kun indgås med elever, der er i skolepraktik. Det er en uddannelsesaftale om delvis praktikuddannelse.

Aftalen omfatter ikke et skoleophold, og kan derfor være af meget begrænset varighed.

Aftalen indgås mellem skolepraktikeleven og virksomheden med Praktikcenter som formidlende led.

Restaftalen omfatter resten af uddannelsen – både resterende praktikforløb og de resterende skoleperioder – som eleven mangler at færdiggøre.

I denne aftaletype indgår eleven aftaler med to eller flere virksomheder, så aftalerne tilsammen omfatter hele uddannelsen og skoleopholdet. Når virksomhederne indgår aftalerne beslutter man samtidig, hvilke perioder eleven er tilknyttet den enkelte virksomhed.

Det kan foregå på flere måder – for eksempel kan eleven skiftevis tilbringe praktiktiden i de deltagende virksomheder i perioder på eksempelvis et halvt år ad gangen eller i et forløb, hvor virksomhedens uddannelsesaftaler med eleven afløser hinanden i det samlede praktikforløb.

Det er et krav, at alle aftaler skal være på plads og dække hele uddannelsesforløbet, inden den første aftaleperiode begynder.

En kort aftale er velegnet for virksomheder, som er godkendt til at varetage en hel uddannelse, men som ikke ønsker at påtage sig et helt uddannelsesforløb, samt specialiserede virksomheder, der ikke kan godkendes til en hel uddannelse.

Aftalen skal indeholde mindst én hel praktikperiode med tilhørende skoleperiode. Men aftalen kan altid forlænges eller omdannes til en almindelig aftale, der gælder for resten af uddannelsen.

Det er muligt at indgå flere aftaler løbende og uafhængigt af hinanden.

Hele – eller næsten hele – det første år af uddannelsesaftalen gennemføres som praktisk oplæring i virksomheden og træder i stedet for grundforløbet på en erhvervsskole.

Virksomhed, elev og erhvervsskole udarbejder en personlig uddannelsesplan for eleven. Planen fastsætter de mål, som eleven skal nå i løbet af det første år i virksomheden. Der suppleres eventuelt med korte ophold på skolen.

Hovedforløbet er på samme måde, som det er for andre elever.

Der er mange muligheder for at sammensætte det helt rigtige praktikforløb!

Illustrationerne skal ses som generelle eksempler på de seks uddannelsesaftaler. Varighed og fordeling af praktik- og skoleophold varierer naturligvis alt efter, hvilken branche de repræsenterer.Er en aftale, hvor virksomheden har mulighed for at få en elev på prøve i to uger uden omkostninger.

VFU-aftalen kan i særlige tilfælde forlænges ud over to uger.

Det kan dog kun ske under forudsætning af, at der efterfølgende udarbejdes eksempelvis en kort aftale, delaftale eller restaftale