Parkering i Køge

Parkeringsregler

Enhver parkering på ZBC’s P-område sker på privatretligt aftalegrundlag og skal ske i overensstemmelse med færdselslovens regler.

Der er kun adgang til parkering på ZBC’s P-område for følgende:

 • Ansatte på ZBC
 • Elever/studerende på ZBC
 • Personer med lovligt ærinde, herunder gæster, kursister, konferencedeltagere, leverandører til ZBC

Ved ulovlig parkering tager ZBC forbehold for håndhævelse af nærværende regelsæt. I det omfang sådan håndhævelse omfatter f.eks. borttransportering af bil eller anden foranstaltning via vognmand eller Falck i anledning af ulovlig eller uhensigtsmæssig parkering hæfter fører/bilejer selv for sådanne udgifter personligt.

Enhver parkering på ZBCs P-område skal ske forsvarligt, sikkert og uden gene for andre parkanter i de dertil indrettede båse.

Brand- og flugtveje må ikke blokeres, ligesom det ikke er tilladt at parkere i båse markeret med handicap, medmindre parkanten selv er berettiget til handicapparkering og denne tilladelse synligt fremgår af bilens forrude.

Bilens fører/ejer er altid ansvarlig for lovligheden og hensigtsmæssigheden af enhver parkering på P-området og er således selv hæftende personligt for evt. skader opstået på 3. mand i forhold til personskade, ejendomsskade og skader på løsøre uanset den udviste uagtsomhed. Det samme gør sig gældende i forhold til skader påført ZBCs ejendom og løsøre.

Bilens fører/ejer er altid selv ansvarlig og hæftende for evt. afgifter og bøder, som måtte blive pålagt af myndigheder, herunder af politiet i forbindelse med manglende overholdelse af ovenstående og af færdselslovens regler.

Aftaleindgåelse om parkering

Aftale om parkering indgås ved din registrering af parkeringen via den opstillede iPad i receptionen.

Selve indgåelsen af aftalen udgøres af den mailbekræftelse, som du modtager efter du har registreret bilens parkering på den opstillede iPad.

I forbindelse med parkering på ZBC P-område, skal du efter hensigtsmæssig og lovlig parkering af din bil straks gøre følgende:

 • Du skal gå til receptionen ved hovedindgangen, hvor du registrerer din parkering på den opstillede iPad
 • Indtast dit fulde navn, hvilket vil sige dit fornavn og dit fulde efternavn
 • Indtast bilens nummerplade og afslut.

Når ovenstående registrering er sket, og du har modtaget mailbekræftelsen, har du lov til at holde på ZBC parkeringsområde døgnet ud. Foretager du således f.eks. registrering af parkering kl. 13:00, mandag den 17. april 2023, så kan du lovligt holde parkeret med din bil til kl. 23:59 samme dag.

ZBCs oplysningspligt i henhold til persondataforordningen, jf. forordningens artikel 13.

Når ZBC behandler oplysninger om dig, har du ret til at modtage en række oplysninger om behandlingen af dine persondata.

Karakter af behandlede persondata eller personhenførbare data:

De oplysninger, som ZBC behandler om dig stammer fra dig selv, da du registrerede din parkering på den opstillede iPad i receptionen.

Disse oplysninger består af følgende indtastede data:

 • Dit fulde navn i form af fornavn og fuldt efternavn
 • Bilens nummerplade

Formål:

Formålet med behandlingen af ovenstående data tjener alene til kontrol og håndhævelse af lovligheden af din parkering på ZBCs P-område, jf. gruppen af definerede berettigede parkanter beskrevet ovenfor og i forhold til parkerings tidsmæssige lovlige udstrækning. Vedrørende sidstnævnte se ligeledes beskrivelsen ovenfor.

Hjemmelsgrundlag for behandlingen:

Ved indgåelse af aftale om parkering sker behandlingen af dine indtastede oplysninger via den opstillede iPad i henhold til persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b gengivet nedenfor med kursiv:

”Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.”

Behandlingsvarighed:

Behandlingsvarigheden, herunder opbevaringstiden i vores system af dine indtastede oplysningsdata er 14 dage efter udløb af din parkering. Dine indtastede data slettes således fuldstændig efter udløb af den 14 dages frist, hvilket sket automatisk.

Rettigheder:

I forbindelse med din parkering har du i forhold til persondataforordningen en række rettigheder, som du kan gøre brug af. Disse rettigheder er som følger:

 • Oplysningspligt (artikel 13 og 14)
 • Indsigtsret (artikel 15)
 • Ret til berigtigelse (artikel 16)
 • Ret til sletning (artikel 17)
 • Ret til begrænsning af behandling (artikel 18)
 • Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling (artikel 19)
 • Ret til dataportabilitet (artikel 20)
 • Ret til indsigelse (artikel 21)
 • Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering (artikel 22)

 

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke personoplysninger vi ligger inde and om dig. Hvis der er fejl i de oplysninger, som vi har om dig, kan du altid bede om at få disse oplysninger rettet, så vi har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet)

Ønsker du ikke længere, at vi må behandle din personoplysninger, kan du blot sende os en besked om dette.

Henvendelse vedr. ovenstående skal ske til følgende:

DPO for ZBC:

Celine Haubold og Arild Ehrenskjöld 
Mail: GDPR@efif.dk
Telefon: 8936 3280

Datatilsynet:

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet på adresse Borgergade 28,5, 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk. Forinden du klager til Datatilsynet, skal du dog forinden have rettet forgæves forsøg til os først.